Warunki korzystania z serwisu


Warunki korzystania z serwisu

Według niniejszego regulaminu następujące pojęcia otrzymują definicję:

1)     Sklep internetowy showplus.pl – sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.showplus.pl

Administratorem sklepu jest: TMS GROUP SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, Matuszewska 20/110, 03-876. KRS: 0000716686, NIP: 5213811386, REGON: 369388981

2)     Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna dokonująca zakupów w Sklepie internetowym showplus.pl

3)     Koszyk – aplikacja Sklepu internetowego showplus.pl w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu. Aplikacja umożliwia Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 

4)     Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową. 

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego showplus.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym showplus.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty za zakupy, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu internetowego showplus.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego showplus.pl wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego showplus.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego showplus.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego showplus.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu internetowego showplus.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.  

5. Spółka – o ile dopuszczają to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa - nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego showplus.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego showplus.pl, oraz infrastrukturą techniczną Klienta.  

6. Przeglądanie asortymentu w Sklepie internetowym showplus.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego showplus.pl nie wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu. 

7. W celu realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z art. 12 ustawy o prawach konsumenta, do niniejszego regulaminu został dołączony załącznik nr 1 zawierający informację dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie internetowym showplus.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu internetowego showplus.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.   

2. Rejestracja w Sklepie internetowym showplus.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego showplus.pl, są nieodpłatne.   

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym showplus.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.   

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu internetowego showplus.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym showplus.pl.   
  

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego showplus.pl

1.      Logowanie do Sklepu internetowego showplus.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta.

2.      Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych aplikacji Sklepu internetowego showplus.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego showplus.pl.

3.      Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu internetowego showplus.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (W szczególności prawa dotyczące dóbr niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanej w Sklepie Internetowym showplus.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

4.      Spółka uprawniona jest do usuwania ze Sklepu internetowego showplus.pl wszelkich treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanej w Sklepie Internetowym showplus.pl.

5.      Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego showplus.pl mogą być zgłaszane Spółce na adres poczty elektronicznej.. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.  

6.       Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.  

7.      Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie internetowym showplus.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie internetowym showplus.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego showplus.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.   

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego showplus.pl

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.    

4. Promocje w Sklepie internetowym showplus.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego showplus.pl przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.   

2. W celu złożenia zamówienia należy: 

a) zalogować się do Sklepu internetowego showplus.pl;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamówienie” (lub równoznaczny);

c) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

d) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

f) kliknąć przycisk „Zamówienie”;

3.  W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie jednym z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);

   
4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.   

5. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.

6. Spółka zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.    

7. W przypadku braku w zasobach Spółki zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.   

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:  

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia); 

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). 

9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie. W pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.   

10. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości.   

11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.   

12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Moje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.   

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu internetowego showplus.pl 
w zakładce "Moje konto" albo napisać na maila lub zadzwonić pod numer telefonu podany na stronie internetowej

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. 

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski, zapłaty można dokonać:  

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia w magazynie Spółki  - gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę;

b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką;

c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznej akceptowanym w danym momencie przez Spółkę.

2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznej akceptowanym w danym momencie przez Spółkę.

3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.   

 

§ 8 Czas realizacji zamówień

1. Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu showplus.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.  

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być odebrany osobiście w siedzibie Spółki 7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18.00 lub dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres na następujących zasadach:

- paczki do 30 kg wysyłane są Poczta Polską lub firmą kurierską   
- paczki od 30 do 400 kg wyłącznie firmą kurierską 

3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.   

4. Koszt dostawy towaru podawany jest podczas składania zamówienia. Dla większych przesyłek koszty uzgadniane są indywidualnie z zamawiającym za pomocą e-mail lub telefonicznie. W każdym przypadku, Spółka poinformuje Klienta o całkowitym koszcie wynikającym z zawartej umowy (cena produktu plus koszty wysyłki).

5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 

§ 9 Warunki reklamacji

1.      Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.    

2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.    

3. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Spółki i opisem reklamacji.    

Potrzebujesz porady?

Jeśli trudno ci zdecydować z wyborem, napisz do nas na maila

Zadaj pytanie

Pomóc znaleźć?

Jeśli nie znalazłeś tego, czego szukasz, skorzystaj z wyszukiwarki w sklepie

Nowości 2021

Noworoczna aktualizacja sklepu już tutaj, na naszej stronie!

Oglądaj nowości